Do 30 czerwca 2017 roku zarządcy szpitali, kościołów, muzeów, obiektów zabytkowych, domów studenckich mogą ubiegać się o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza” między innymi na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła np. na pompę ciepła. Pełną wholesale nba jerseys informację na temat programu znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

W the przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, Weiss weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – jedynie w formie cheap jerseys China elektronicznej, cheap jerseys przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa w ust. 4, oprócz przesłania can wersji elektronicznej, składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony experience Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą na ten sam adres z dopiskiem „Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, wygenerowany przy użyciu GWD:
– skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
– oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
– w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.12.2016 r. 30.06.2017 r. o godz. 24.00,
– w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.12.2016 r. 30.06.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.